Infofailliet

Moteur de recherche infofaillite Belgique

 

Aangezien Leges bezorgd is om transparantie, heeft zij alle informatie betreffende de faillissementen die haar zijn toevertrouwd, op het internet gezet, zodat het publiek, en in het bijzonder de schuldeisers, deze informatie kunnen raadplegen.

Vanaf de opening van het faillissement tot aan de sluiting ervan, kunnen de schuldeisers en de gefailleerde zelf zich voortdurende en kosteloos informeren betreffende de stand van zaken van het faillissement dat hen aanbelangt:

  • datum van het faillissementsvonnis
  • naam van de rechter-commissaris
  • datum van PV van verificatie van de schuldvordering (sinds een recente wet wordt om de vier maanden een geactualiseerd PV neergelegd ter griffie, en dit gedurende zestien maanden)
  • de PV’s zelf, staat van jaarlijkse liquidatie waarbij een détail wordt gegeven evenals de bedragen van het gerealiseerd actief en van hetgeen nog dient te worden gerealiseerd, liquidatiekosten, het bedrag van het passief, de volgorde van de voorrangen, vooruitzicht op de verdeling, de nog uit te voeren werken en de vermoedelijke sluitingsdatum.

Onze website vermeldt eveneens bijzondere aankondigingen betreffende bepaalde activa die te koop staan (onroerende goederen, handelsfondsen, voertuigen, voorraad, enz… )

Deze informatie is beschikbaar op www.infofaillite.be